Aanpak van schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers in de zorg

Door 9 juli 2024

Wat gaat er de komende tijd veran­deren? Het duurt nog 5 maan­den tot de hand­hav­ing op schi­jnzelf­s­tandigheid formeel van start gaat, en wij merken dat de onrust bin­nen zor­gor­gan­isaties toe­neemt. In deze blog zullen we toelicht­en wat de huidi­ge sit­u­atie is en wat er pre­cies gaat veran­deren, en of deze zor­gen terecht zijn. Lat­en we […]

Read More

Intervisie voor Zorgprofessionals!

Door 11 juni 2024

Ben je ooit voor de leeuwen gegooid door­dat je wel eens een gebrekkige over­dracht kreeg met alle gevol­gen van dien? Voel je je soms de zoveel­ste zzp’er, zon­der de mogelijkheid om echt betrokken te zijn en je exper­tise te delen? Of vind je het lastig je gren­zen aan te geven of din­gen los te laten? […]

Read More

Medewerker Interview: Calvin

Door 2 mei 2024

TFP-Sup­port is al jaren­lang een geves­tigde naam bin­nen de wereld zorgbe­mid­del­ings­bu­reaus, maar wie zit­ten er nou eigen­lijk achter? Om de medew­erk­ers achter TFP-Sup­port te leren ken­nen, zullen we hen de komende tijd één voor één aan jul­lie voorstellen in onze blog! We begin­nen met Calvin, Plan­ner en recruiter bij TFP-Sup­port.   Wie is Calvin? Mijn […]

Read More

Screening van ZZP’ers in de zorg bij TFP-Support

Door 9 april 2024

Het aan­tal zzp’ers in de zorg is in 2023 toegenomen met 13.779 zzp’ers, een toe­name van 7 %. In het jaar 2022 nam het aan­tal zzp’ers toe met 24.162 per­so­n­en. Er is dus nog steeds sprake van groei, maar wel een afne­mende groei. Helaas kiezen niet alle (nieuwe) ZZP’ers ervoor om zelf­s­tandi­ge te wor­den met […]

Read More

Voordelen van ZZP’ers in de Gehandicaptenzorg

Door 8 maart 2024

Een van de groot­ste uitdagin­gen bin­nen de heden­daagse gehand­i­capten­zorg is het vin­den van geschikt per­son­eel, en het rond­kri­j­gen van de roost­ers. Tra­di­tion­eel gezien bestaat het per­son­eels­be­stand uit medew­erk­ers in loon­di­enst, maar er wordt meer en meer gebruik gemaakt van zzp’ers.Hoewel er vaak negatief wordt gekeken naar ZZP’ers in de zorg, wil ik in deze blog […]

Read More

Flexibel werken in de zorg: Tips voor Zorgprofessionals op Eigen Wijze

Door 2 februari 2024

Hey Zorg­pro­fes­sion­al! Leuk dat je langskomt bij onze blog, waar we de mogelijkhe­den verken­nen voor zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als (ZZP’ers) om wat meer flex­i­biliteit toe te voe­gen aan hun lev­en in de zorg­w­ereld. Als ZZP’er in de zorg kom je voor unieke uitdagin­gen en kansen te staan, en mid­dels deze blog willen we je wat hand­i­ge inzichten […]

Read More

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button