Loop jij tij­dens je dien­sten wel eens tegen ingewikkelde sit­u­aties aan, en weet je niet alti­jd wat het juiste is om te doen? Zou je graag eens met col­le­ga zorg­pro­fes­sion­als willen spar­ren hoe zij met bepaalde sit­u­aties omgaan?  Dan is begelei­de inter­visie wellicht wat voor jou!

Ben je ooit voor de leeuwen gegooid door­dat je wel eens een gebrekkige over­dracht kreeg met alle gevol­gen van dien? Voel je je soms de zoveel­ste zzp’er, zon­der de mogelijkheid om echt betrokken te zijn en je exper­tise te delen? Of vind je het lastig je gren­zen aan te geven of din­gen los te lat­en? Dan is dit je kans om samen te komen met col­le­ga zorg­pro­fes­sion­als en deel te nemen aan begelei­de inter­visie. Ont­dek hoe je door samen te werken en ken­nis te delen, je vak­man­schap kunt ver­sterken en meer vol­doen­ing kunt halen uit je werk.

Wat is intervisie?

Inter­visie is een vorm van reflec­tie waar­bij je samen met andere zorg­pro­fes­sion­als reflecteert op per­soon­lijke vraagstukken en knelpun­ten uit je eigen werk­si­t­u­atie. Tij­dens de inter­visie wor­den vraagstukken ver­helderd, ontstaan er nieuwe inzicht­en en nieuwe mogelijkhe­den om hierover tips en adviezen te kri­j­gen van anderen.

Hoe ziet de intervisie eruit?

In 3 bijeenkom­sten zullen wij per sessie 2,5 uur samen komen om in een gestruc­tureerde set­ting een werkprob­leem te bespreken en uit te diepen, zodat je weer verder kunt met de nieuwe inzicht­en die je kri­jgt van de andere deel­ne­mers. Deze drie bijeenkom­sten zijn ver­spreid inge­p­land over 12 weken, dus eens per maand kom je samen met dezelfde groep. Per sessie werken we met max­i­maal 7 deel­ne­mers, zodat er per­soon­lijke aan­dacht is en er vol­doende ruimte is voor jouw per­soon­lijke inbreng. Per bijeenkomst streven we er naar om 2 inbren­gen te behan­de­len. Na het vol­bren­gen van 3 inter­visie momenten, ont­vang je een cer­ti­fi­caat van deelname.

Wat kost intervisie?

De kosten van de begelei­de inter­visie zijn €190,- euro. De kosten van de begelei­de inter­visie zijn fis­caal aftrek­baar. Op jouw bewi­js van deel­name staat dat jij in totaal 7,5 uur aan een reflec­tie vorm, ‑in dit geval intervisie‑, hebt voldaan.

Waarom intervisie

Bij begelei­de inter­visie reflecteer je op je eigen han­de­len door open vra­gen te ont­van­gen van andere deel­ne­mers. Deze vra­gen zijn gebaseerd op een casus die je inbrengt. De adviezen die voortkomen uit deze reflec­ties helpen je om zow­el pro­fes­sioneel als per­soon­lijk te groeien en te ontwikke­len. Deze meth­ode kan zelfs helpen om blinde vlekken te ontdekken.

Daar­naast is het vanu­it de Wet Kwaliteit, Klacht­en en Geschillen Zorg (WKKGZ) ver­plicht te reflecteren met zorgcollega’s. Door­gaans gebeurt het reflecteren op werk­er­varin­gen tussen zorgcollega’s ter­loops. Het gesprek is alti­jd te kort, want je moet alweer naar de vol­gende client of dienst. De inter­visie-begelei­der zal op een gestruc­tureerde manier werken door het inzetten van een inter­visie meth­ode. Het is daarom nut­tig en waarde­vol, omdat je immers tot de kern kunt komen van waar je tegen aan loopt. Als zorg­pro­fes­sion­al heb je namelijk alleen jezelf en daarom is het vol­gen van inter­visie een goede tool om je te kun­nen ontwikke­len als zelf­s­tandig zorgprofessional.

Voordelen intervisie

 • Ontwik­kel­ing en groei als zelf­s­tandig zorgprofessional
 • Vol­doen aan de wet­telijke WKKGZ eis voor reflectie
 • Kosten van de inter­visie zijn fis­caal aftrekbaar
 • Je bouwt je netwerk van mede ZZP’ers (en mogelijke opdracht­en) uit
 • Je ont­vangt een cer­ti­fi­caat als bewi­js van deelneming

Ik heb interesse. Wat nu?

Meld je aan via onder­staand con­tact­for­muli­er en geef aan welke datum jij graag van start zou willen gaan. Wij zullen ver­vol­gens con­tact met je opne­men om de exacte inter­visiemo­menten met je af te stem­men, en eventuele vra­gen te beant­wo­or­den. Bij wed­erz­i­jds akko­ord ont­vang je een beves­tig­ings­mail van deel­name inclusief betaallink.

Ben jij zelf­s­tandig zorg­pro­fes­sion­al, maar ben jij (nog) niet werkza­am via TFP-Sup­port? Geen enkel prob­leem! Ook jij kan je gewoon aan­melden via onder­staande contactformulier.

 

  Sign in

  Sign Up

  Forgot Password

  Cart

  Winkelwagen

  Call Now Button