Wie is TFP-Support?

TFP – Sup­port is in 2018 opgericht door een zorg­pro­fes­sion­al die jaren­lang in de jeugdzorg en GGZ heeft gew­erkt als ambu­lante begelei­der. Tij­dens deze jaren in de zorg­sec­tor zag hij dat steeds meer zor­gin­stellin­gen te kam­p­en had­den met tijdelijke of zelfs lang­durige per­son­eel­steko­rten. Vast per­son­eel bezweek onder de werk­druk, met als gevolg dat de cliën­ten lang niet alti­jd de zorg kre­gen die zij zo hard nodig hebben.

TFP – Sup­port is dan ook opgericht met als doel onder­bezetting in de zorg te ver­min­deren, door mid­del van het lev­eren van pro­fes­sioneel en ervaren zorg­per­son­eel. Dankz­ij de vele jaren ervar­ing in de zorg­sec­tor en van­wege onze eigen zor­gin­stelling hebben wij een lan­delijk netwerk van zorg­pro­fes­sion­als opge­bouwd, zow­el op het gebied van gehand­i­capten­zorg, GGZ, oud­eren­zorg en jeugdzorg.

Dankz­ij ons brede netwerk zijn wij in staat door heel Ned­er­land zorg­pro­fes­sion­als te lev­eren. Zo hebben wij ver­schil­lende flex­pools waarin wij dien­sten uitzetten, maar hebben wij ook zorg­pro­fes­sion­als beschik­baar die open­staan voor peri­odeop­dracht­en. Op deze manier streven wij ernaar om zorg­pro­fes­sion­als te wer­ven die matchen met de behoeften van de opdracht­gev­er, zow­el voor de korte als de lange termijn.

Waarom TFP-Support?

Jarenlange ervaring in de zorgbranche

Geza­men­lijk beschikken wij over meer dan 20 jaar ervar­ing in de zorg­sec­tor. Door­dat wij uit het werkveld komen en zelf jaren­lang gew­erkt hebben als (ambu­lant) begelei­der, ken­nen wij de zorg­branche als geen ander. Hier­door kun­nen wij ons makke­lijk­er ver­plaat­sen in de schoe­nen van zow­el de zor­gin­stelling als de zorgverlener.

Breed netwerk van ervaren en gekwalificeerd personeel

Alle medew­erk­ers van TFP-Sup­port wor­den grondig gecheckt op diplom­er­ing en doc­u­men­tatie, en hebben vaak al jaren­lange ervar­ing in de zorg. Daar­naast is onze pool van ZZP’ers ook erg breed, waar­door wij in staat zijn het over­grote deel van de ad hoc dien­sten in te vullen.

0 +

Jaar zorgervaring

0 +

Succesvolle samenwerkingen

0 +

Beschikbare zorgprofessionals

Gebruiksvriendelijke facturatiesoftware

Wij sturen vanu­it de naam van onze medew­erk­ers een fac­tu­ur naar de uw zor­gin­stelling. Deze fac­turen wor­den automa­tisch opgesteld en ver­stu­urd aan de hand van de ingevo­erde uren in onze eigen TFP-Sup­port app. Zo zor­gen we ervoor dat u alti­jd tijdig een cor­recte en overzichtelijke fac­tu­ur in uw mail­box ontvangt.

Vaste aanspreekpunten die 24/7 bereikbaar zijn

Bin­nen TFP-Sup­port werken wij met vaste aanspreekpun­ten voor onze klanten. Dit betekent con­creet dat u als klant wordt gekop­peld aan een van onze ervaren interce­den­ten, die pre­cies op de hoogte zijn van de wensen en behoeften bij uw zorginstelling.

Gebruiksvriendelijke facturatiesoftware

Wij sturen vanu­it de naam van onze medew­erk­ers een fac­tu­ur naar de uw zor­gin­stelling. Deze fac­turen wor­den automa­tisch opgesteld en ver­stu­urd aan de hand van de ingevo­erde uren in onze eigen TFP-Sup­port app. Zo zor­gen we ervoor dat u alti­jd tijdig een cor­recte en overzichtelijke fac­tu­ur in uw mail­box ontvangt.

Vaste aanspreekpunten die 24/7 bereikbaar zijn

Bin­nen TFP-Sup­port werken wij met vaste aanspreekpun­ten voor onze klanten. Dit betekent con­creet dat u als klant wordt gekop­peld aan een van onze ervaren interce­den­ten, die pre­cies op de hoogte zijn van de wensen en behoeften bij uw zorginstelling.

Onze App

Inter­esse om te werken bij TFP-Sup­port? Maak dan alvast een account aan in onze app! Down­load dan de app en schri­jf jezelf in. Om je inschri­jv­ing te voltooien zal je de vol­gende doc­u­menten moeten upload­en: Klacht­en­regeling, VOG (min­der dan een jaar oud), CV, Diplo­ma, ID Bewi­js, KVK Uit­trek­sel.

Nadat jij alle vereiste doc­u­menten hebt geü­pload zullen we deze ver­i­fiëren. Is er een wed­erz­i­jdse klik en zijn alle doc­u­menten in orde, dan kan jij aan de slag namens TFP-Sup­port! We zetten je account op actief en zullen je in de app kop­pe­len aan de afge­spro­ken opdrachtgevers.

Met Mijn TFP-Sup­port kan je een hoop din­gen rege­len, zoals:

 • Het aan­nemen van lang­durige opdracht­en en ad hoc dien­sten via de app;
 • Het reg­istr­eren van de gew­erk­te uren via de app of website;
 • Het opstellen van fac­turen a.d.h.v. urenregistratie;
 • Doc­u­menten­be­heer inclusief automa­tis­che reminders;
 • Con­tract­be­heer met optie tot dig­i­taal onderteke­nen.


  TFP-Sup­port facili­teert voor u als opdracht­gev­er de vol­gende dien­sten:
  Match­ing: Het kop­pe­len van de juiste zorg­pro­fes­sion­al aan de geschik­te peri­ode opdracht of ad hoc dienst. Ure­n­reg­is­tratie: Het reg­istr­eren van gew­erk­te uren via de web­site of app. Fac­turatie: Het opstellen van fac­turen op basis van de urenstaten.

FAQ

Vragen over ZZP’en in de zorg 

Hieron­der vind je de meest gestelde en rel­e­vante vra­gen met betrekking tot ZZP werk in de zorg. Denk hier­bij bijvoor­beeld aan hoe je ZZP’er in de zorg kunt wor­den, wat je pre­cies nodig hebt als ZZP’er in de zorg en wat de vereis­ten zijn om bij TFP-Sup­port aan de slag te kun­nen gaan.

Algemene vragen

Uit­geschreven betekent ZZP: Zelf­s­tandig Zon­der Per­son­eel. Dat betekent dat jij als zorg­pro­fes­sion­al niet in loon­di­enst bent, maar eigen baas. Dat betekent dat je zelf­s­tandig op zoek gaat naar werk bin­nen een branche waarin jij je hebt gespe­cialiseerd. In dit geval dus de zorg.

Veel zorg­pro­fes­sion­als hebben wel eens over­wogen om zzp’er te wor­den, maar hebben de stap nog niet dur­ven zetten. Ze vin­den het span­nend om de zek­er­heid van een loon­di­en­stver­band op te zeggen en vrezen voor de ‘’admin­is­tratieve romp­slomp’’ die bij het ZZP’er zijn komt kijken. Enkel is het de vraag of dit wel zo veel gedoe is, of dat men het gewoon span­nend vin­dt om de zek­er­he­den van een vaste baan op te zeggen. Voor iedereen die nog twi­jfelt of gewoon­weg geïn­ter­esseerd is, heeft TFP-Sup­port een overzichtelijk stap­pen­plan gemaakt hoe jij ZZP’er in de zorg kunt worden.

Stap 1: Schri­jf je in als ZZP’er in de zorg
Voor­dat je je huidi­ge baan opzegt en wilt gaan starten als onderne­mer moet je je inschri­jven bij de Kamer van Koo­phan­del. Voor­dat jij je inschri­jft is het hand­ig om alvast een bedri­jf­s­naam en een beschri­jv­ing van je werkza­amhe­den op papi­er te zetten. De inschri­jv­ing bij de Kamer van Koo­phan­del kan je online invullen door mid­del van dit Inschri­jf­for­muli­er.

Wan­neer je de online inschri­jv­ing voltooid hebt zul je een afspraak moeten op het hoofd­kan­toor van de Kamer van Koo­phan­del. Belan­grijk is dat je een geldig legit­i­matiebe­wi­js (ID-kaart of paspoort) mee­neemt. Na je inschri­jv­ing kri­jg je zow­el een KVK num­mer als een BTW num­mer toegewezen. Voor deze inschri­jv­ing betaal je een­ma­lig een ver­goed­ing € 51,95. Een afspraak bij de Kamer van Koo­phan­del van je mak­en door te klikken op de vol­gende link: Afspraak

Stap 2: Verzek­erin­gen afs­luiten als ZZP’er in de zorg
Als ZZP’er in de zorg ben je zelf ver­ant­wo­ordelijk voor het afs­luiten van je verzek­erin­gen. Je bent nu als zelf­s­tandi­ge werkza­am met kwets­bare doel­groepen, en je hebt geen baas meer die jou heeft ingedekt met verzek­erin­gen als er iets gebeurd. Het is dan ook ontzettend belan­grijk dat jij verzek­erin­gen afs­luit die aansluiten bij jouw sit­u­atie als ZZP’er.

Stap 3: Inschri­jven bij TFP-Sup­port
Nu je jouw bedri­jf hebt opgericht en de verzek­er­ing hebt afges­loten is het tijd om je in te schri­jven bij TFP-Sup­port! Allereerst schri­jf je jezelf in als ZZP’er op de ‘Mijn TFP-Sup­port’ pag­i­na. Wan­neer je je hebt ingeschreven, wor­den de vol­gende doc­u­menten van je gevraagd: CV, Diplo­ma, VOG (niet oud­er dan 1 jaar), Klacht­en­regeling, KVK uit­trek­sel, Aansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing, ID Bewi­js. Zijn alle doc­u­menten in orde, dan nodi­gen wij je uit voor een ken­nis­mak­ings­ge­sprek bij ons op kan­toor in Arn­hem. Mocht er sprake zijn van een grote reisaf­s­tand, dan is het ook mogelijk het ken­nis­mak­ings­ge­sprek online te voeren. Tij­dens dit gesprek zullen wij tevens een diplo­ma check uit voeren, door je te lat­en inloggen in DUO.

Stap 4: Werken als ZZP’er in de zorg
Na het ken­nis­mak­ings­ge­sprek en con­t­role van jouw dossier zal TFP-Sup­port alles vast­leggen in de bemid­del­ingsovereenkomst. Wan­neer jij deze hebt ondertek­end bespreken we met jou de dagen die komende peri­ode zou willen werken, en plan­nen we je in op dien­sten die aansluiten bij jouw wensen en behoeften.

Stap 5: Fac­turen mak­en als ZZP’er in de zorg
Wij fac­tur­eren voor jou de opdracht­gev­ers waar je hebt gew­erkt, con­form het uur­tarief dat is vast­gesteld bij de opdracht­gev­er. Maan­delijks zor­gen wij dat dat jouw omzet net­jes op je reken­ing gestort kri­jgt. We speci­fi­ceren dan alles op een fac­tu­ur, die wij voor je opstellen aan de hand van de uren die jij zelf reg­istreert in de app. Dit scheelt zow­el jou als de opdracht­gev­er ontzettend veel tijd.

In zorg gaat het werk 24 uur per dag en 7 dagen per week door. Ook tij­dens de avon­den, de week­enden en de erk­ende feestda­gen. Van­daar dat er in de zorg onregel­matighei­d­stoes­lag geldt, afgeko­rt ORT. In onder­staande schema vind je de onregel­matighei­d­stoes­la­gen bin­nen de ver­schil­lende sec­toren in de zorg.

 Maandag t/m vrijdag   Zater­dag   ZondagFeestdagFeestavond
 00:00 — 06:0006:00 — 07:0020:00 — 22:0022:00 — 23:5900:00 — 06:0006:00 — 08:0012:00 — 22:0022:00 — 23:5900:00 — 23:5900:00 — 23:5918:00 — 23:59
CAO Zieken­huizen147%122%122%147%152%138%138%152%160%160%160%
CAO Gehand­i­capten­zorg144%122%122%144%149%138%138%149%160%160%160%
CAO GGZ144%122%122%144%149%138%138%149%160%160%160%
CAO VVT144%122%122%144%149%138%138%149%160%160%160%

ZZP’en bij TFP-Support

Inschri­jven bij TFP-Sup­port is geheel vri­jbli­jvend en gratis! Op het moment dat je daad­w­erke­lijk dien­sten gaat draaien, betaal je per maand €14,50 excl. BTW aan gebruik­er­skosten voor de app. Dit bedrag wordt enkel in reken­ing gebracht als je in de des­be­tr­e­f­fende maand één of meerdere dien­sten via TFP-Sup­port hebt gew­erkt, maar ook als er deze maand fac­turen voor je zijn gemaakt. Sta je ingeschreven, maar heb je geen dien­sten gew­erkt en is er niet gefac­tureerd? Dan betaal je deze maand uit­er­aard ook niet voor het gebruik van de TFP-Sup­port app.

Je kri­jgt 24/7 toe­gang tot Mijn TFP-Sup­port en kri­jg je toe­gang tot opdracht­en bij de ver­schil­lende zor­gin­stellin­gen waar jij aan toegek­end bent. Mijn TFP-Sup­port bespaart je daar­naast een hoop tijd en papier­w­erk, zodat jij tijd hebt om te doen waar je voor geleerd hebt, namelijk zorg ver­lenen. Zo ver­s­turen wij de bemid­del­ingsovereenkomst vanu­it dit sys­teem, kan je je uren na je dienst gelijk een­voudig reg­istr­eren, zodat er na afloop van de dienst gelijk een fac­tu­ur vanu­it ons sys­teem kan wor­den ver­stu­urd. Je hebt toe­gang tot Mijn TFP-Sup­port via elke com­put­er of lap­top, maar ook via onze eigen TFP-Sup­port app.

Aan­melden bij TFP-Sup­port kan heel een­voudig! Klik rechts­boven in onze web­site op ‘’Mijn TFP-Sup­port’’ en ver­vol­gens op ‘’Inschri­jven Flexw­erk­er’’. Vul hier alle gevraagde gegevens in en upload de juiste doc­u­menten en cer­tifi­cat­en. Wan­neer je als geschikt wordt bevon­den, neemt een van onze interce­den­ten zo snel mogelijk con­tact met je op voor een kennismakingsgesprek. 

Om als ZZP’er bij TFP-Sup­port aan de slag te kun­nen heb je de vol­gende doc­u­menten nodig:

 • Een actuele CV;
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een uit­trek­sel van je inschri­jv­ing bij de Kamer van Koophandel;
 • De verzek­er­ingspo­lis van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Een Verk­lar­ing Omtrent het Gedrag (VOG) die niet oud­er is dan een jaar;
 • Je behaalde diploma’s en overige cer­tifi­cat­en in de zorg;
 • Een lid­maatschap klachtenregeling.

Verzekeringen

Als ZZP’er dien je reken­ing te houden met risico’s die bij het onderne­mer­schap horen. Er zijn een aan­tal verzek­erin­gen die je ver­plicht moet afs­luiten op het moment dat je bij TFP-Sup­port als ZZP’er aan de slag gaat. Hoewel het niet mogelijk is om alle risico’s volledig uit te sluiten, zijn er wel ver­schil­lende mogelijkhe­den om jezelf als ZZP’er verzek­er­ing­stech­nisch zo goed mogelijk in te dekken. Hieron­der staat alles wat je pre­cies moet weten over verzek­erin­gen voor ZZP’ers in de zorg.

Als ZZP’er in de zorg zijn er slechts een twee­t­al verzek­erin­gen wet­telijk ver­plicht. Dit zijn je zorgverzek­er­ing en de Wet­telijke Aansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing (WA) van je auto. Mocht je deze nog niet hebben afges­loten, dan raden wij het aan dit zo snel mogelijk te doen.

Het is lastig te zeggen welke verzek­erin­gen echt noodza­ke­lijk zijn; dit ver­schilt namelijk per per­soon en per beroep. Om te bepalen welke verzek­erin­gen je als ZZP’er in de zorg het beste kunt afs­luiten, is het aan te raden een afspraak met een spe­cial­ist mak­en. Er is echter wel één verzek­er­ing die een must have is voor alle ZZP’ers in de zorg, namelijk de bedri­jf­saansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing. Hieron­der lees je meer over deze verzekering.

Er wordt een beroep gedaan op de bedri­jf­saansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing als je (onopzettelijke) schade toe­brengt aan per­so­n­en of eigen­dom­men. Dit kan bijvoor­beeld een glas zijn dat je kapot laat vallen, maar dit kan ook een client zijn die zijn pols breekt over jouw tas. Als ZZP’er bij TFP-Sup­port is het ver­plicht om in het bez­it te zijn van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij som­mige ZZP zor­gop­dracht­en is enkel een bedri­jf­saansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing niet genoeg. Bij dien­sten waar het kan voorkomen dat er ver­keerde medis­che han­delin­gen plaatsvin­den (toe­di­enen van med­icatie, werken met tilliften etc.) vol­staat deze bedri­jf­saansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing niet. In dit geval zal je ook een beroep­saansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing moeten afs­luiten. De beste dekking + verzek­er­ing voor jou als ZZP’er is afhanke­lijk van jouw per­soon­lijke sit­u­atie. Wij raden aan om dit met een adviseur of verzek­er­aar te bespreken.

Vragen?

Op zoek naar een baan als professional? Als opdrachtgever op zoek naar deskundige medewerkers? Neem dan contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek!

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button