Vind direct de juiste baan.

TFP — Support voorziet in verschillende branches tijdelijk, flexibel of vast werk.

ZZP Vacatures Zorg

Boven­staande ZZP vaca­tures zor­gen ervoor dat jij als zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­al namens TFP-Sup­port direct aan de slag kan gaan bin­nen de gehand­i­capten­zorg, oud­eren­zorg, GGZ of Jeugdzorg. Als bemid­del­ings­bu­reau in de zorg hebben we een breed lan­delijk netwerk van zor­gop­dracht­en en op deze pag­i­na vind je de ver­schil­lende ZZP zorg vaca­tures en interne vaca­tures die wij momenteel aan bieden.

Vacatures begeleider Twente

Wij bieden ver­schil­lende vaca­tures als begelei­der in Twente aan. Neem bijvoor­beeld de vaca­ture woon­begelei­der in Enschede. Hier zijn we op zoek naar nieuwe zorg­pro­fes­sion­als die graag hun han­den uit de mouwen steken. De nadruk van de zorg- en begelei­d­ingsvraag ligt hier op de onder­s­te­un­ing op het gebied van infor­matievoorzien­ing- en ver­w­erk­ing. Hier­voor zijn we op zoek naar zorg­pro­fes­sion­als met een afgeronde agogis­che- en/of zor­go­plei­d­ing (niveau 4). Ook hebben we een zorg vaca­ture als begeleider/ ver­zor­gende in Alme­lo uit­staan. Word jij blij van afwis­sel­ing tussen begelei­d­ing en belev­ings­gerichte zorg? Dan is deze groep zek­er wat voor jou! Voor deze vaca­ture als begelei­der in het Twentse Alme­lo zijn we op zoek naar een zzp’er met een afgeronde zorg­gerichte oplei­d­ing (ver­zor­gende IG of ver­pleegkunde) op min­i­maal kwal­i­fi­ca­tieniveau 3. 

Verschillende ZZP Vacatures in de zorg

Bij TFP-Sup­port werken wij zow­el met peri­ode opdracht­en als met flex­pools. Peri­ode opdracht­en zijn ZZP Vaca­tures voor een x aan­tal uur per week op een spec­i­fieke locatie. Je wordt mee geroos­t­erd met de rest van het vaste per­son­eel en gaat onderdeel uit­mak­en van het team. Op deze manier word jij een vast gezicht voor zow­el de medew­erk­ers als de cliën­ten. Dit is niet de enige ZZP vaca­ture Daar­naast werken wij ook met ver­schil­lende flex­pools. Een flex­pool is een flex­i­bele schil aan zorgmedew­erk­ers op ZZP basis die op afroep beschik­baar zijn. Dit betekent con­creet dat jij via de TFP-Sup­port app push­meldin­gen op je tele­foon ont­vangt wan­neer er dien­sten wor­den aangevraagd. Bij elke dienst staat er exact wat er van jou verwacht wordt als ZZP’er in de zorg, hoe de doel­groep eruitzi­et en over welke kwal­i­fi­caties je moet vol­doen. Werken in een flex­pool is ideaal voor ZZP’ers in de zorg die naast hun vaste baan extra dien­sten willen werken, of voor zorg­pro­fes­sion­als die graag hun hori­zon willen ver­bre­den en ervar­ing willen opdoen met ver­schil­lende doel­groepen.

Hoe kun je je aanmelden voor de vacatures ZZP zorg?

Inter­esse om te werken in een van de flex­pools van TFP-Sup­port of heb je inter­esse in een spec­i­fieke ZZP zorg vaca­ture? Schri­jf jezelf dan nu in op deze pag­i­na en een van onze interce­den­ten neemt con­tact met je op! Heb je inter­esse om aan de slag te gaan als ZZP’er, weet je niet waar je moet begin­nen? Ga dan naar deze pag­i­na en door­loop ons 5‑stappenplan! Voor verdere vra­gen over werken als ZZP’er in de zorg kan je alti­jd een kijk­je nemen op onze FAQ-pag­i­na, of neem con­tact op met een van onze interce­den­ten op het num­mer +31641869044.

Deze zorgprofessionals gingen jou voor!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button