Waarom TFP-Support?

Heeft uw zor­gin­stelling moeite met het vin­den van geschikt zorg­per­son­eel, of heeft u moeite met het rond­kri­j­gen van zorgmedew­erk­ers voor spoed­di­en­sten? Dan bent u bij TFP-Sup­port aan het juiste adres. Dankz­ij ons brede netwerk van ZZP’ers zijn wij in staat de juiste zorg­pro­fes­sion­al te kop­pe­len aan uw organ­isatie, zow­el voor peri­odeop­dracht­en als spoed­di­en­sten. Neem gerust con­tact met ons op voor de mogelijkheden!

Kiezen voor TFP-Support betekent kiezen voor:

ZZP Vacatures Zorg
Vacature Twente Zorg

Kwaliteit

Het lev­eren van kwal­i­tatief hoog­waardi­ge zorg staat met stipt op num­mer 1 bij TFP-Sup­port. Om deze kwaliteit te kun­nen waar­bor­gen is gemo­tiveerd en gek­wal­i­ficeerd zorg­per­son­eel nodig. Al onze zorg­pro­fes­sion­als beschikken dan ook over;

Werkervaring in de zorg

Geregistreerd zorgdiploma

VOG (Niet ouder dan 1 jaar)

KvK Uittreksel

Bewijs Aansprekelijkheidsverzekering

Geldig ID-Bewijs

Al onze zorg­pro­fes­sion­als wor­den grondig gecon­troleerd op boven­staande vereis­ten en doc­u­menten. Daar­naast wordt de moti­vatie van alle kan­di­dat­en zorgvuldig getoetst in een per­soon­lijk kennismakingsgesprek.

Dienstverlening

Naast het aan­lev­eren van kwal­i­tatief hoogstaand zorg­per­son­eel staat dien­stver­len­ing hoog in het vaan­del bij TFP-Sup­port. Wij waar­bor­gen een pret­tige dien­stver­len­ing door met vaste aanspreekpun­ten voor onze klanten te werken. Dit betekent con­creet dat u als klant wordt gekop­peld aan een van onze ervaren interce­den­ten, die pre­cies op de hoogte zijn van de wensen en behoeften bij uw zorginstelling.

Daar­naast werken wij met zeer gebruiksvrien­delijke  fac­turatiesoft­ware, waar­bij wij maan­delijks of weke­lijks vanu­it de naam van onze medew­erk­ers een fac­tu­ur sturen naar uw zor­gin­stelling. Zo ont­vangt u alti­jd een overzichtelijke fac­tu­ur in uw mail­box, die u met 1 druk op de knop kunt goed­keuren of afwijzen.

Kennis & ervaring

Werken in de zorg betekent maatwerk, professionaliteit en bovenal een stukje ervaring. Wij zijn dan ook trots op onze zorgachtergrond, en brengen gezamenlijk maar liefst meer dan 20 jaar aan zorgervaring met ons mee. Doordat wij zelf jarenlang als (persoonlijk) begeleider werkzaam zijn geweest, maar ook ervaring hebben met het runnen van een zorginstelling, zijn wij in staat actief mee te denken voor de best passende oplossing in elke situatie. 

Doel­groepen

TFP-Sup­port is gespe­cialiseerd in ver­schil­lende doel­groepen. Al onze zorg­pro­fes­sion­als beschikken over ervar­ing en spec­i­fieke ken­nis van deze doel­groepen, en weten wat de beste aan­pak per indi­vidu­ele client. Zo zijn zij direct en op een veilige manier inzetbaar!

Persoonlijk-begeleider-gehandicaptenzorg

Werkgever in de Gehandicaptenzorg

Gehand­i­capten­zorg is de overkoe­pe­lende term voor alle organ­isaties, dien­sten en instellin­gen bin­nen de gezond­hei­d­szorg die zorg‑, hulp- en dien­stver­len­ing bieden aan mensen met een func­tiebeperk­ing. De beperk­ing kan ver­standelijk én lichamelijk zijn. Er zijn ook vaak bijkomende prob­le­men zoals stoor­nissen, aan­doenin­gen, gedragsprob­lematiek, ver­slav­ing, schuld­prob­le­men en prob­le­men in de thuis­si­t­u­atie. TFP-sup­port heeft een breed scala een gehand­i­capten­zorg­pro­fes­sion­als, van MBO niveau 3 tot en met HBO niveau. Zo beschikken wij onder andere over per­soon­lijk begelei­ders, woon­begelei­ders en ambu­lant begelei­ders, die zow­el op uitzend­ba­sis als op ZZP basis kun­nen werken.

Ouderenzorg

Oud­eren­zorg is een zeer breed begrip, en  omvat alle vor­men van zorg die gericht is op oud­eren. Onder andere ver­zorg­ing, ver­pleg­ing, thuis­zorg, begelei­d­ing, dagbeste­d­ing en inten­sieve zorg vallen hieron­der. De zorg kan wor­den gegeven bij lichamelijke aan­doenin­gen, maar ook bij psy­chis­che of sociale prob­le­men. TFP — Sup­port heeft een var­iëteit aan zorg­pro­fes­sion­als bin­nen haar per­son­eels­be­stand, oplopend van MBO niveau 2 tot en met HBO niveau. Hier­bij kunt u denken aan helpen­den, Ver­zor­gende IG’ers en Ver­pleegkundi­gen (MBO/HBO), die zow­el intra­mu­raal als extra­mu­raal inzetbaar zijn.

Jeugdzorg

Bin­nen de jeugdzorg bestaan er vele ver­schil­lende vor­men. Denk hier­bij aan zorg en hulp bij opvoed­ing­sprob­le­men, zoals ambu­lante jeugdhulp en pleeg­zorg, maar ook geestelijke gezond­hei­d­szorg, zorg bij een lichamelijke of ver­standelijke beperk­ing, jeug­dreclasser­ing en ges­loten jeugdzorg. Het over­grote deel van deze cliën­ten valt dan ook onder de Jeugdwet. TFP-sup­port beschikt over een breed netwerk van jeugdzorg­w­erk­ers, var­iërend van MBO niveau 3 tot en met HBO niveau. Hier­bij kunt u denken aan de oplei­din­gen Begelei­der Spec­i­fieke Doel­groepen, Soci­aal Ped­a­gogisch Werk, Soci­aal Ped­a­gogis­che Hulpver­len­ing en Social Work. Deze jeugdzorg­pro­fes­sion­als werken zow­el op uitzend­ba­sis, detacher­ings­ba­sis als ZZP basis.

GGZ & Verslavingszorg

Ruim 4 op de 10 Ned­er­lan­ders kri­j­gen in hun lev­en te mak­en met psy­chis­che prob­le­men. In Ned­er­land is het zo geregeld dat mensen met psy­chis­che prob­le­men passende hulp kri­j­gen via de huis­arts, basis GGZ of gespe­cialiseerde GGZ. De geestelijke gezond­hei­d­szorg heeft als doel om psy­chis­che aan­doenin­gen te voorkomen, behan­de­len en te genezen.  TFP-sup­port beschikt over een breed netwerk van GGZ spe­cial­is­ten, var­iërend van MBO niveau 3 tot en met HBO niveau. Hier­bij kunt u denken aan woon­begelei­ders, cre­atief ther­a­peuten, behan­del coör­di­na­toren en GZ-psy­cholo­gen. Deze GGZ pro­fes­sion­als werken zow­el op uitzend­ba­sis, detacher­ings­ba­sis als ZZP basis.

Vluchtelingenwerk

De instroom van asiel­zoek­ers neemt jaar­lijks toe, en de prog­nose is dat de komende jaren deze instroom onver­min­derd groot zal bli­jven. TFP-Sup­port is spe­cial­ist op het gebied van begelei­d­ing voor deze spec­i­fieke en vaak kwets­bare doel­groep, en onder­s­te­unt vluchtelin­gen en asiel­zoek­ers van het moment dat ze wor­den opgevan­gen in Ned­er­land tot­dat ze zelf­s­tandig hun weg hebben gevon­den.  Omdat de aan­tallen relatief hoog zijn en asiel­zoek­ers die een ver­gun­ning kri­j­gen amper kun­nen doorstromen naar een won­ing, betekent dit een nog grotere uitdag­ing voor de asielop­vang. TFP-Sup­port beschikt over ervaren en meer­tal­ige Begelei­ders, Belei­dsmedew­erk­ers en Beveiligers, var­iërend van MBO 2 tot en met WO niveau. Deze vluchtelin­gen­werkpro­fes­sion­als werken zow­el op uitzend­ba­sis, detacher­ings­ba­sis als ZZP basis.

Specialisaties

TFP-Sup­port is gespe­cialiseerd in ver­schil­lende facetten van de arbei­ds­be­mid­del­ing. Zo zijn wij dankz­ij ons brede per­son­eels­be­stand van zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als vri­jwel alti­jd in staat per­son­eel te lev­eren voor last minute spoed­di­en­sten, maar kun­nen wij ook zorg­pro­fes­sion­als aan­lev­eren voor een lang­durige peri­ode. Verder zijn wij in staat com­plete cri­sis teams te lev­eren, gericht op de spec­i­fieke zorgvraag.

Crisisteam

Wan­neer uw zor­gin­stelling te mak­en heeft met over­be­last­ing van het huidi­ge team, of een client met com­plexe prob­lematiek die extra zorg of aan­dacht nodig heeft, dan biedt TFP-Sup­port een tijdelijke noodoploss­ing: Een cri­sis­team bestaande uit zorg­pro­fes­sion­als met ver­schil­lende achter­gron­den en exper­tis­es. De cri­sis­teams van TFP-Sup­port bestaan uit 6 tot 12 doorgewin­ter­de zorg­pro­fes­sion­als, die fysiek en men­taal sterk in hun schoe­nen staan. Bin­nen deze cri­sis­teams beschikken de team­le­den over diverse spe­cial­isaties, en is men dankz­ij jaren­lange ervar­ing goed op elka­ar ingespeeld.

Spoeddiensten

Heeft uw zor­gor­gan­isatie wel eens te kam­p­en met plot­sel­ing uit­val van per­son­eel, en zou u willen beschikken over een flex­i­bele schil van ervaren en gediplomeerde medew­erk­ers? Dan bent u bij TFP-Sup­port aan het juiste adres! Wij staan 24/7 voor u klaar, en lev­eren per­son­eel voor de ad hoc dien­sten die vol­doen aan de wensen en behoeften van uw zorgorganisatie.

Detacheringen

TFP-Sup­port biedt naast spoed­di­en­sten, ook de optie tot detacher­ing aan. Detacher­ing houdt in dat u gek­wal­i­ficeerd zorg­per­son­eel inhu­urt voor een lan­gere peri­ode. Onze zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als zijn zeer ervaren en zijn gewend om te werken in nieuwe werkomgevin­gen. Het voordeel van detacheren is dat er gew­erkt wordt met vaste gezicht­en, wat zow­el door de client als door de vaste medew­erk­er als posi­tief wordt ervaren. Verder brengt een detacher­ing een stuk­je con­tin­uïteit met zich mee voor zow­el de cliën­ten, de vaste medew­erk­ers en de plan­ners van uw zorgorganisatie.

Vragen?

Wilt u meer weten over de crisisteams van TFP-Support? Als opdrachtgever op zoek naar deskundige medewerkers? Neem dan contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek!

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button