Werken als ZZP’er bij TFP-Support

Als ZZP zorg­pro­fes­sion­al bij TFP-sup­port draag je zelf de ver­ant­wo­ordelijkheid voor de zorg die je aan de cliën­ten lev­ert. TFP-sup­port heeft een breed aan­bod van ver­schil­lende zor­gop­dracht­en, en jij bepaalt hele­maal zelf welke opdracht­en je aan­neemt. Deze opdracht­en vin­den zow­el bij zor­gin­stellin­gen als bij cliën­ten thuis plaats.

Op basis van je oplei­d­ingsniveau en ervar­ing zal de ver­goed­ing wor­den vast­gesteld. Als ZZP zorg­pro­fes­sion­al ben je zelf ver­ant­wo­ordelijk voor belastin­gaangifte, pen­sioen­regelin­gen en verzek­er­ingswerk. Voor verdere vra­gen hierover kun je alti­jd con­tact opne­men met een van onze intercedenten.

Aanmeldprocedure

Stap 1: Aan­mak­en account ‘Mijn TFP-Sup­port’
Allereerst schri­jf je jezelf in als ZZP’er op de ‘Mijn TFP-Sup­port’ pag­i­na. Wan­neer je je hebt ingeschreven, wor­den de vol­gende doc­u­menten van je gevraagd: CV, Diplo­ma, VOG (niet oud­er dan 1 jaar), Klacht­en­regeling, KVK uit­trek­sel, Aansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing, ID Bewijs.

Stap 2: Ken­nis­mak­ings­ge­sprek bij ons op kan­toor
Zijn alle doc­u­menten in orde, dan nodi­gen wij je uit voor een ken­nis­mak­ings­ge­sprek bij ons op kan­toor in Arn­hem. Mocht er sprake zijn van een grote reisaf­s­tand, dan is het ook mogelijk het ken­nis­mak­ings­ge­sprek online te voeren. Tij­dens dit gesprek zullen wij tevens een diplo­ma check uit voeren, door je te lat­en inloggen in DUO.

Stap 3: Vin­den van de per­fecte werk­match
Op basis van het ken­nis­mak­ings­ge­sprek gaan wij op zoek naar de per­fecte werk­match tussen ZZP’er en zor­gin­stelling. Hier­bij houden wij onder andere reken­ing met je beschik­baarheid, reisaf­s­tand en overige wensen en behoeften.

Stap 4: Sol­lic­i­tatiege­sprek bij opdracht­gev­er
Indi­en wij de per­fecte werk­match gevon­den hebben, dan stellen wij je voor aan de opdracht­gev­er. In een gesprek met de opdracht­gev­er wordt er gekeken of er een wed­erz­i­jdse klik is, en kan je alvast een kijk­je nemen op je toekom­stige werk­plek. Mocht er van bei­de kan­ten een klik zijn, dan kun je zo snel mogelijk aan de slag!

Let op! Het upload­en van de vereiste doc­u­menten is enkel mogelijk via de lap­top of com­put­er, dit kan helaas (nog) niet via de lap­top of mobiele tele­foon. Inschri­jvin­gen wor­den enkel in behan­del­ing genomen wan­neer de vereiste doc­u­menten zijn aan­geleverd. Zorg er dus voor dat je de inschri­jv­ing voltooid via de lap­top of computer.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button