Intervisie voor Zorgprofessionals!

Door 11 juni 2024

Ben je ooit voor de leeuwen gegooid door­dat je wel eens een gebrekkige over­dracht kreeg met alle gevol­gen van dien? Voel je je soms de zoveel­ste zzp’er, zon­der de mogelijkheid om echt betrokken te zijn en je exper­tise te delen? Of vind je het lastig je gren­zen aan te geven of din­gen los te lat­en? Dan is dit je kans om samen te komen met col­le­ga zorg­pro­fes­sion­als en deel te nemen aan begelei­de intervisie!

In 3 bijeenkom­sten zal je per sessie 2,5 uur samen komen om in een gestruc­tureerde set­ting een werkprob­leem te bespreken en uit te diepen, zodat je weer verder kunt met de nieuwe inzicht­en die je kri­jgt van de andere deelnemers.

Nog niet werkza­am via TFP-Sup­port, maar wel inter­esse om inter­visie te vol­gen? Geen prob­leem, ook jij kan je gewoon aanmelden!

Wat is Begelei­de Intervisie?
Begelei­de Inter­visie is een gestruc­tureerd over­leg tussen zorg­pro­fes­sion­als waar­bij zij ervarin­gen uitwisse­len, casussen bespreken en van elka­ar leren onder begelei­d­ing van een pro­fes­sion­al. Het doel is om de pro­fes­sionele ontwik­kel­ing te stim­uleren, de kwaliteit van de zorg te ver­beteren en de per­soon­lijke effec­tiviteit van de zorgmedew­erk­ers te ver­groten. Dit gebeurt in een veilige en vertrouwelijke set­ting, waar­door deel­ne­mers open en eerlijk kun­nen prat­en over hun werk­er­varin­gen en uitdagingen.

Voorde­len van Intervisie
Pro­fes­sionele Ontwik­kel­ing Door geza­men­lijk casussen te bespreken, kun je ver­schil­lende per­spec­tieven en oplossin­gen ont­dekken die je miss­chien zelf niet had overwogen..
Emo­tionele Onder­s­te­un­ing Werken in de zorg kan emo­tion­eel belas­tend zijn. Inter­visie biedt je een veilige ruimte om hun zor­gen en emoties te delen. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat en dat collega’s dezelfde uitdagin­gen ervaren, kan enorm onder­s­te­unend en gerust­stel­lend zijn.
Ver­groten van het netwerk Regel­matige inter­visiebi­jeenkom­sten kun­nen de onder­linge ban­den tussen zorg­pro­fes­sion­als ver­sterken. Het delen van ervarin­gen en het geza­men­lijk zoeken naar oplossin­gen bevordert een cul­tu­ur van samen­werk­ing en wed­erz­i­jds respect, maar opent ook de deur naar nieuwe leuke opdrachten.
Vol­doen aan WKKGZ ver­plicht­ing voor reflec­tie Vanu­it de Wet Kwaliteit, Klacht­en en Geschillen Zorg (WKKGZ) is het ver­plicht te reflecteren met zorgcollega’s. Inter­visie is de per­fecte manier om aan deze eis te voldoen.Je ont­vangt na het vol­bren­gen van de 3 sessies een cer­ti­fi­caat als bewi­js van deelneming.

Inter­esse om je aan te melden voor begelei­de inter­visie? Schri­jf je in via onze inter­visie pag­i­na en geef aan op welke datum jij graag van start zou willen gaan. Wij zullen ver­vol­gens con­tact met je opne­men om de exacte inter­visiemo­menten met je af te stem­men, en eventuele vra­gen te beant­wo­or­den. Bij wed­erz­i­jds akko­ord ont­vang je een beves­tig­ings­mail van deel­name inclusief betaallink.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button

Share