Aanpak van schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers in de zorg

Door 9 juli 2024

Wat gaat er de komende tijd veranderen?

Het duurt nog 5 maan­den tot de hand­hav­ing op schi­jnzelf­s­tandigheid formeel van start gaat, en wij merken dat de onrust bin­nen zor­gor­gan­isaties toe­neemt. In deze blog zullen we toelicht­en wat de huidi­ge sit­u­atie is en wat er pre­cies gaat veran­deren, en of deze zor­gen terecht zijn.

Lat­en we begin­nen bij het begin. De Wet DBA is sinds 1 mei 2016 van kracht. De hand­hav­ing van deze wet is van­wege maatschap­pelijke onrust over de gevol­gen hier­van door de Belast­ing­di­enst tijdelijk opgeschort. De Belast­ing­di­enst kri­jgt vanaf 1 jan­u­ari 2025 de ruimte om de Wet DBA te hand­haven. Wat betekent dit voor de zorg?

De start van de hand­hav­ing per 1 jan­u­ari 2025 is vooral rel­e­vant voor andere sec­toren, en niet zozeer voor de zorg­sec­tor, aangezien de Belast­ing­di­enst de hand­hav­ing in de zorg al eind vorig jaar en dit jaar heeft opgevo­erd. Regel­matig wor­den zzp-con­struc­ties in de zorg gecon­troleerd. Sinds 2022 wordt er al strenger opge­tre­den tegen ver­meende schi­jnzelf­s­tandi­gen in de zorg, omdat de sec­tor vaak wordt beschuldigd van veel schijnzelfstandigheid.

Nu de bood­schap ‘Belast­ing­di­enst start hand­hav­ing arbei­d­sre­laties per 1 jan­u­ari 2025’ steeds bek­ender wordt, mak­en som­mige organ­isaties zich zor­gen over de gevol­gen. Echter kun­nen we con­clud­eren dat men zich nog niet erg veel zor­gen hoeft te mak­en. De werk­ing van de Wet DBA is sinds 2016 niet veran­derd en zal ook vanaf 1 jan­u­ari 2025 niet veran­deren. Er bli­jft veel dis­cussie over wan­neer er sprake is van ‘gezag’ in de gezond­hei­d­szorg, en het defin­i­tieve oordeel hierover ligt bij de rechter, niet de Belast­ing­di­enst. Boven­di­en gaat de nieuwe zzp-wet VBAR pas in zijn tweede con­cept­fase, en zal deze waarschi­jn­lijk niet voor 2026 van kracht zijn. Dus de komende jaren bli­jft de Wet DBA van toepass­ing, ondanks het gebrek aan con­crete uitwerk­ing van wat ‘gezag’ pre­cies inhoudt.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button

Share