Voordelen van ZZP’ers in de Gehandicaptenzorg

Door 8 maart 2024
Een van de grootste uitdagingen binnen de hedendaagse gehandicaptenzorg is het vinden van geschikt personeel, en het rondkrijgen van de roosters. Traditioneel gezien bestaat het personeelsbestand uit medewerkers in loondienst, maar er wordt meer en meer gebruik gemaakt van zzp’ers.Hoewel er vaak negatief wordt gekeken naar ZZP’ers in de zorg, wil ik in deze blog uitleggen dat ZZP’ers, mits op de juiste manier ingezet, aanzienlijke voordelen kunnen bieden aan zorgorganisaties. In deze blog zal ik verder de visie van TFP-Support toelichten hoe ZZP’ers in de zorg van meerwaarde kunnen zijn voor zorginstellingen.

Flexibele schil

TFP-Sup­port biedt zor­gor­gan­isaties een flex­i­bele schil van ervaren en zorgvuldig gescreende zorg­pro­fes­sion­als. Door gebruik te mak­en van de flex­i­bele schil die TFP-Sup­port biedt, kun­nen zor­gor­gan­isaties snel rea­geren op veran­derende behoeften, zoals piek­mo­menten in de zorgvraag (denk aan de zomer­pe­ri­ode) of onverwachte per­son­eel­suit­val als gevolg van ziek­te of verlof. Dit stelt zor­gor­gan­isaties in staat om het juiste per­son­eel op de juiste plaats en tijd te hebben, waar­door de kwaliteit van de zorg gewaar­borgd kan worden.

Crisisteams

Instellin­gen voor gehand­i­capten­zorg hebben jaar­lijks hon­der­den ‘crises’ met bewon­ers of cliën­ten. Soms zijn deze zo ern­stig dat een cliënt moet wor­den overge­plaatst naar een tijdelijke cri­sisop­vang. Om een cri­sisop­name te voorkomen en te zor­gen dat mensen met een beperk­ing de juiste zorg kri­j­gen, zijn er crisisteams.

TFP-Sup­port beschikt over meerdere cri­sis­teams van zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als die elka­ar door en door ken­nen, en volledig op elka­ar inge­speeld zijn. De cri­sis­teams geven advies en begelei­d­ing. Dat kan beteke­nen dat een cliënt een andere plek kri­jgt met meer passende zorg. Maar vak­er zien de teams dat er iets mis­gaat door de werk­wi­jze van de instelling, de inricht­ing van de zorg, een teko­rt aan per­son­eel of een gebrek aan exper­tise. De cri­sis­teams van TFP-Sup­port hebben dus ook een advis­erende rol in het verdere ver­loop van het zorgplan.

Expertise

De zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als van TFP-Sup­port hebben jaren­lange ervar­ing in de gehand­i­capten­zorg. Zij hebben spec­i­fieke vaardighe­den en train­ing gehad op uiteen­lopende gebieden, zoals autisme spec­trum stoor­nissen, ver­standelijke beperkin­gen en lichamelijke beperkin­gen. Een groot deel van onze Begelei­ders is ook opgeleid in spec­i­fieke begelei­d­ingsmethod­ieken, zoals Triple C en Heijkoop. Zij zouden met hun exper­tise en ken­nis de vaste medew­erk­ers in loon­di­en­sten kun­nen ondersteunen.

Ontzorgen

Som­mige zor­gin­stellin­gen kiezen ervoor om ZZP’ers direct in te huren, en/of een eigen flex­pool op te tuigen. Er wordt echter vaak onder­schat hoe com­plex dit pro­ces is en dat dit veel extra werk met zich mee­brengt. Het opbouwen van een ZZP netwerk met pro­fes­sionele zorgver­len­ers, het opstellen van en onder­houden van de juiste con­tracten, fac­turatie en het waar­bor­gen van de kwaliteit van de zorg zijn slechts enkele voor­beelden van de uitdagin­gen waar zor­gor­gan­isaties mee te mak­en krijgen.

Door samen te werken met TFP-Sup­port kun­nen zor­gor­gan­isaties prof­iteren van deze dien­sten zon­der zelf het wiel opnieuw te hoeven uitvin­den. Wij beschikken over een breed netwerk van lokale en gek­wal­i­ficeerde ZZP’ers die snel kun­nen wor­den ingezet wan­neer dat nodig is, en zor­gen dat de overige randza­k­en goed geregeld zijn. Als blijk van onze betrouw­baarheid en pro­fes­sion­aliteit, beschikt TFP-Sup­port over het SNA keurmerk. Dit keurmerk waar­borgt dat wij vol­doen aan de wet­telijke ver­plichtin­gen ron­dom admin­is­tratie, finan­ciën en personeelsbeleid.

Heb je naar aan­lei­d­ing van deze blog inter­esse in een vri­jbli­jvende ken­nis­mak­ing, of wil je graag eerst wat meer infor­matie over onze werk­wi­jze en tarieven? Neem dan gerust con­tact op met een van onze interce­den­ten! Wij zijn op werkda­gen van 9:00 tot 17:00 tele­fonisch bereik­baar op het num­mer 085 — 401 2639, maar je kunt ook alti­jd een mailt­je sturen naar info@tfp-support.nl

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button

Share