Door 9 april 2024
Het aantal zzp’ers in de zorg is in 2023 toegenomen met 13.779 zzp’ers, een toename van 7 %. In het jaar 2022 nam het aantal zzp’ers toe met 24.162 personen. Er is dus nog steeds sprake van groei, maar wel een afnemende groei. Helaas kiezen niet alle (nieuwe) ZZP’ers ervoor om zelfstandige te worden met de juiste intentie. Er zijn er een hoop die ZZP’er worden met de intentie om snel geld te verdienen, en meer bezig zijn met hun telefoon dan met het verlenen van zorg. Hoe zorgen wij bij TFP-Support dat wij de kwaliteit van onze zorgprofessionals waarborgen, en alleen de mensen met hart voor de zorg selecteren?

De aanmelding van de ZZP’er

De eerste stap is dat de ZZP’er zich aan­meldt via onze web­site. Bij aan­meld­ing moeten de vol­gende doc­u­menten aan­geleverd wor­den: CV, Diplo­ma, VOG, Klacht­en­regeling, KVK uit­trek­sel, Polis Aansprake­lijkhei­dsverzek­er­ing, ID Bewi­js en aan­vul­lende rel­e­vante cer­tifi­cat­en. Zijn alle doc­u­menten aan­geleverd, dan wor­den deze grondig gescreend op echtheid. Als alle doc­u­men­tatie in orde is, wordt er tele­fonisch con­tact gelegd met de ZZP’er om even kort ken­nis te mak­en. Het eerste gesprek geeft vaak al veel duidelijkheid. We check­en of de zorg­pro­fes­sion­al uit de regio komt en beschikt over de juiste moti­vatie. Als dat zo is, nodi­gen we hem of haar uit voor een kennismakingsgesprek.

In het intakege­sprek toet­sen wij ver­schil­lende pun­ten die wij essen­tieel vin­den voor het func­tioneren van een zelf­s­tandig zorg­pro­fes­sion­al. Waarom is de zorg­pro­fes­sion­al zelf­s­tandi­ge gewor­den? Is de zorg­pro­fes­sion­al bek­end met ADL zorg?

Hoe is de beheers­ing van de Ned­er­landse taal? Heeft de zorg­pro­fes­sion­al alles op orde wat betre­ft bijschol­ing? En als dat niet het geval is, staat hij of zij open voor de nodi­ge bijschol­ing? Dit gesprek zal bepalen of we verder willen gaan met de zorg­pro­fes­sion­al. Als er een match is, vol­gt verdere uit­leg over hoe TFP-Sup­port te werk gaat. Denk hier­bij aan de werk­wi­jze bij ziek­meldin­gen, het inplan­nen van losse dien­sten en peri­ode opdracht­en, maar ook het finan­ciële plaat­je zoals tarieven en kosten van de app. Ver­vol­gens kri­jgt de zorg­pro­fes­sion­als toe­gang tot de app en kan hij of zij zich inschri­jven op dien­sten en peri­ode opdrachten.

Aangenomen! En nu?

De beschik­baarheid, voorkeur voor groepen en com­pe­ten­ties van de zorg­pro­fes­sion­al wor­den ver­w­erkt in een gedeeld doc­u­ment. Op het moment dat de zor­gin­stelling een aan­vraag doet, wordt er in deze lijst spec­i­fiek gezocht naar medew­erk­ers die een per­fecte match zouden zijn. Er wordt zo snel mogelijk een geschik­te zorg­pro­fes­sion­al aange­dra­gen, en de zor­gin­stelling heeft het laat­ste woord of zij hem of haar op deze dienst of opdracht willen inplan­nen. Uit­er­aard vin­dt er bij lang­durige opdracht­en eerst een ken­nis­mak­ings­ge­sprek en/of een aan­tal proef­di­en­sten plaats.

Op deze manier zor­gen wij dat wij de per­fecte werk­match creëren tussen zor­gin­stelling en zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als. Heeft jouw zor­gin­stelling behoefte aan flex­i­bele of vaste zorg­pro­fes­sion­als? Neem dan con­tact op met 085 — 401 2639 om de mogelijkhe­den te bespreken!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button

Share