Door 2 februari 2024

Hey Zorg­pro­fes­sion­al! Leuk dat je langskomt bij onze blog, waar we de mogelijkhe­den verken­nen voor zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als (ZZP’ers) om wat meer flex­i­biliteit toe te voe­gen aan hun lev­en in de zorg­w­ereld. Als ZZP’er in de zorg kom je voor unieke uitdagin­gen en kansen te staan, en mid­dels deze blog willen we je wat hand­i­ge inzicht­en en tips geven om je eigen weg te vinden.

Voor ZZP’ers in de zorg is het belan­grijk om zich aan te passen aan veran­derin­gen, ver­schil­lende werkomgevin­gen, en de behoeften van diverse zor­gin­stellin­gen. Onvoorziene omstandighe­den, zoals spoedgevallen of veran­derin­gen in de behoeften van patiën­ten, vereisen dat zorgver­len­ers snel kun­nen rea­geren en zich aan­passen aan nieuwe sit­u­aties. Daar­naast kun­nen ziek­te, vakanties en andere onverwachte gebeurtenis­sen de per­son­eels­bezetting in de zorg beïn­vloe­den. Flex­i­biliteit maakt het mogelijk om snel te rea­geren op veran­derin­gen in de per­son­eels­be­hoefte en te zor­gen voor vol­doende bezetting om de con­tin­uïteit van de zorg te waarborgen.

Niet alleen qua plan­ning wordt er om flex­i­biliteit van de zorg­pro­fes­sion­al gevraagd. In de zorg kun­nen zorgver­len­ers te mak­en kri­j­gen met diverse patiën­ten met ver­schil­lende behoeften, cul­turen en achter­gron­den. Flex­i­biliteit in benader­ing en com­mu­ni­catie is essen­tieel om aan deze uiteen­lopende behoeften te vol­doen en de best mogelijke zorg te bieden.

Hoe onderscheid je jezelf als ZZP’er in de zorg?

Spe­cial­isatie en Diver­si­fi­catie: Zorg dat je je echt spe­cialiseert in bepaalde zorgge­bieden, of dat je juist met diverse doel­groepen gaat werken. Zo ben je bred­er inzetbaar en ben je niet afhanke­lijk van dien­sten bin­nen maar 1 doel­groep. Werk jij bijvoor­beeld in de gehand­i­capten­zorg, zorg dan dat je je ook inzetbaar maakt om bijvoor­beeld bin­nen de GGZ te werken. Dit opent niet alleen deuren voor meer leuke diverse dien­sten, maar maakt je ook waarde­voller voor ver­schil­lende opdracht­gev­ers en bemiddelingsbureaus.

Social­izen en Samen­werken: Door te social­izen en samen­werken met andere ZZP’ers in de zorg, kun je ervarin­gen en ken­nis delen en tegelijk­er­ti­jd een netwerk opbouwen. Het uit­brei­den van je netwerk kan je helpen aan nieuwe leuke opdracht­en. Daar­naast kun je een hoop leren van je ZZP-collega’s, zow­el op het gebied van zorg als op het gebied van ondernemen.

Tech­nol­o­gis­che Hulp­mid­de­len: Er zijn een hoop spe­ciale apps en tech­nis­che snuf­jes die je helpen echt bij het rege­len van aller­lei zak­en, zoals je agen­da, fac­turen, en com­mu­ni­catie. In de zorg, waar alles snel gaat, kun­nen die tools echt voorde­len oplev­eren. Part­time ZZP’ers kun­nen er slim­mer door werken, hebben meer con­t­role over hun tijd, en mak­en hun ser­vice effi­ciën­ter. Kor­tom; meer tijd voor het ver­lenen van zorg, en min­der tijd voor randza­k­en waar je het lief­st het minst mee bezig bent!

Oplei­d­ing en Per­ma­nente Edu­catie: Het bli­jven bijleren en ontwikke­len van nieuwe vaardighe­den op zorgge­bied is niet alleen cru­ci­aal om je te ontwikke­len tot een pro­fes­sionele zorgver­len­er, maar het kan ook zek­er het plezi­er in je werk ver­groten. Extra aan­vul­lende e‑learnings of prak­tijkcur­sussen stellen je in staat om in te spe­len op de voort­durend veran­derende eisen in de zorg­sec­tor, en opent tevens deuren naar nieuwe zorgopdrachten.

Kijk op onze pag­i­na TFP-Acad­e­my voor het actuele aan­bod van zorg­gere­la­teerde e‑learnings. Ben je ingeschreven bij TFP-Sup­port? Dan ont­vang je een kort­ingscode voor maar lief­st 10% kort­ing op alle e‑learnings! Voor meer infor­matie en de kort­ingscode van de e‑learnings kan je con­tact opne­men met 0641869044.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button

Share