TFP-Support Proefmaand

Heeft uw zor­gin­stelling met regel­maat behoefte aan flex­i­bel per­son­eel? En wordt u vaak gebeld door ver­schil­lende zorgbe­mid­del­ings­bu­reaus, maar vin­dt u het lastig om de juiste keuze te mak­en? Kies dan voor de TFP-Sup­port proefmaand!

Om eventuele twi­jfel weg te nemen hebben wij de TFP-Sup­port Proef­maand in het lev­en geroepen. Bij TFP-Sup­port zijn wij namelijk over­tu­igd van de kwaliteit van ons per­son­eel, en zor­gen wij al ruim 5 jaar lang voor de per­fecte werk­match tussen zor­gor­gan­isatie en zorg­pro­fes­sion­al. Dankz­ij onze jaren­lange ervar­ing zijn wij dus­danig over­tu­igd van de kwaliteit van ons per­son­eel en onze dien­stver­len­ing, dat wij u graag ken­nis lat­en mak­en met onze organ­isatie door mid­del van onze TFP-Sup­port Proefmaand.

Voordelen proefmaand

Deze Proef­maand houdt in dat u de gehele maand GEEN bemid­del­ingskosten betaalt, maar slechts het tarief van de zorg­pro­fes­sion­al. Zo kunt u tegen een gere­duceerd tarief de dien­stver­len­ing en zorg­pro­fes­sion­als van TFP-Sup­port ervaren, om te kijken of onze werk­wi­jze en zorg­per­son­eel aansluit bij uw zor­gor­gan­isatie . Wan­neer de proef­maand voor­bij is, bent u geheel vrij om te beslis­sen of u de samen­werk­ing met TFP-Sup­port wilt voortzetten. U zit ner­gens aan vast en komt niet voor ver­bor­gen kosten te staan.

In de TFP-Sup­port Proefmaand:

  • Kunt u 1 maand gebruik mak­en van TFP-Sup­port zorg­per­son­eel, van MBO 2 tot en met WO niveau.
  • Kunt u 1 maand kosteloos gebruik mak­en van de TFP-Sup­port app.
  • Kunt u 1 maand kosteloos gebruik mak­en van de gebruiksvrien­delijke TFP-Sup­port plan­ning & fac­turatie software.
  • Betaalt u slechts het uur­tarief van de ZZP’er, en dus GEEN bemiddelingskosten.
  • Komt u niet voor ver­bor­gen kosten te staan.


*let op, u kunt alleen gebruik mak­en van de TFP-Sup­port Proef­maand tot en met mei 2023.

0 +

zorgorganisaties gingen u voor


Bent u op zoek naar zek­er­heid van ervaren en flex­i­bel inzetbare zorg­pro­fes­sion­als, en wilt u dit een maand lang uit­proberen tegen een gere­duceerd tarief? We gaan graag met u in gesprek over een samen­werk­ing die het beste bij uw zor­gor­gan­isatie past! Vul het onder­staande con­tact­for­muli­er in, en een van onze ervaren interce­den­ten zal con­tact met u opne­men voor de mogelijkhe­den. 
Voor meer infor­matie over de TFP-Sup­port Proef­maand kunt u gerust bellen met een van onze ervaren interce­den­ten (+31 6 41 36 90 44)!

 

Zorgorganisaties aan het woord:

‘’Bij TFP-Sup­port rea­geren ze heel vlot en weten ze wat we op onze locatie nodig hebben.
De kwaliteit van de ingezette medew­erk­ers is ook erg goed!’’ 
L.K.
Zor­gor­gan­isatie
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button