Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site-adres is: https://tfp-support.nl.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoek­ers reac­ties achter­lat­en op de site, verza­me­len we de gegevens getoond in het reac­tiefor­muli­er, het IP-adres van de bezoek­er en de brows­er user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanon­imiseerde string, gemaakt op basis van je e‑mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan wor­den ges­tu­urd naar de Gra­vatar ser­vice indi­en je dit gebruikt. De pri­va­cy­belei­dspag­i­na kun je hier vin­den: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reac­tie is goedgekeurd, is je profielfo­to pub­lieke­lijk zicht­baar in de con­text van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een gereg­istreerde gebruik­er bent en afbeeldin­gen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldin­gen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoek­ers van de site kun­nen de afbeeldin­gen van de site down­load­en en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wan­neer je een reac­tie achter­laat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e‑mailadres en site in een cook­ie opges­la­gen mogen wor­den. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reac­tie. Deze cook­ies zijn een jaar lang geldig.

Indi­en je onze inlog­pag­i­na bezoekt, slaan we een tijdelijke cook­ie op om te con­trol­eren of je brows­er cook­ies accepteert. Deze cook­ie bevat geen per­soon­lijke gegevens en wordt ver­wi­jderd zodra je je brows­er sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cook­ies bewaren in ver­band met jouw login infor­matie en schermweer­gave opties. Login cook­ies zijn 2 dagen geldig en cook­ies voor schermweer­gave opties 1 jaar. Als je “Herin­ner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uit­logt van jouw account, wor­den login cook­ies verwijderd.

Wan­neer je een bericht wijzigt of pub­liceert wordt een aan­vul­lende cook­ie door je brows­er opges­la­gen. Deze cook­ie bevat geen per­soon­lijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bew­erkt in zich. Deze cook­ie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Bericht­en op deze site kun­nen inges­loten (embed­ded) inhoud bevat­ten (bijvoor­beeld video’s, afbeeldin­gen, bericht­en, etc.). Inges­loten inhoud van andere sites gedraagt zich exact het­zelfde alsof de bezoek­er deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kun­nen gegevens over je verza­me­len, cook­ies gebruiken, extra track­ing van derde par­ti­jen insluiten en je inter­ac­tie met deze inges­loten inhoud mon­i­toren, inclusief het vast­leggen van de inter­ac­tie met inges­loten inhoud als je een account hebt en ingel­ogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wacht­wo­ord reset aan­vraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e‑mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wan­neer je een reac­tie achter­laat dan wordt die reac­tie en de meta­da­ta van die reac­tie voor alti­jd bewaard. Op deze manier kun­nen we ver­vol­gre­ac­ties automa­tisch herken­nen en goed­keuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruik­ers die zich op onze site reg­istr­eren (indi­en aan­wezig), slaan we ook de per­soon­lijke infor­matie op die ze ver­strekken in hun gebruik­er­sprofiel. Alle gebruik­ers kun­nen op ieder moment hun per­soon­lijke infor­matie bek­ijken, bew­erken of ver­wi­jderen (behalve dat ze hun gebruik­er­snaam niet kun­nen wijzi­gen). Site beheerders kun­nen deze infor­matie ook bek­ijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reac­ties achter gelat­en, kan je ver­zoeken om een exportbe­stand van je per­soon­lijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook ver­zoeken dat we alle per­soon­lijke gegevens die we van je hebben wis­sen. Dit bevat geen gegevens die we ver­plicht moeten bewaren in ver­band met admin­is­tratieve, wet­telijke of beveilig­ings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk wor­den reac­ties van bezoek­ers gecon­troleerd via een geau­toma­tiseerde spamde­tec­tie service.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button