Wie zijn we

Voorgestelde tekst: Ons site-adres is: https://tfp-support.nl.

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoek­ers reac­ties achter­lat­en op de site, verza­me­len we de gegevens getoond in het reac­tiefor­muli­er, het IP-adres van de bezoek­er en de brows­er user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanon­imiseerde string, gemaakt op basis van je e‑mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan wor­den ges­tu­urd naar de Gra­vatar ser­vice indi­en je dit gebruikt. De pri­va­cy­belei­dspag­i­na kun je hier vin­den: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reac­tie is goedgekeurd, is je profielfo­to pub­lieke­lijk zicht­baar in de con­text van je reactie.

Media

Voorgestelde tekst: Als je een gereg­istreerde gebruik­er bent en afbeeldin­gen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldin­gen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoek­ers van de site kun­nen de afbeeldin­gen van de site down­load­en en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Voorgestelde tekst: Wan­neer je een reac­tie achter­laat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e‑mailadres en site in een cook­ie opges­la­gen mogen wor­den. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reac­tie. Deze cook­ies zijn een jaar lang geldig.

Indi­en je onze inlog­pag­i­na bezoekt, slaan we een tijdelijke cook­ie op om te con­trol­eren of je brows­er cook­ies accepteert. Deze cook­ie bevat geen per­soon­lijke gegevens en wordt ver­wi­jderd zodra je je brows­er sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cook­ies bewaren in ver­band met jouw login infor­matie en schermweer­gave opties. Login cook­ies zijn 2 dagen geldig en cook­ies voor schermweer­gave opties 1 jaar. Als je “Herin­ner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uit­logt van jouw account, wor­den login cook­ies verwijderd.

Wan­neer je een bericht wijzigt of pub­liceert wordt een aan­vul­lende cook­ie door je brows­er opges­la­gen. Deze cook­ie bevat geen per­soon­lijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bew­erkt in zich. Deze cook­ie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Bericht­en op deze site kun­nen inges­loten (embed­ded) inhoud bevat­ten (bijvoor­beeld video’s, afbeeldin­gen, bericht­en, etc.). Inges­loten inhoud van andere sites gedraagt zich exact het­zelfde alsof de bezoek­er deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kun­nen gegevens over je verza­me­len, cook­ies gebruiken, extra track­ing van derde par­ti­jen insluiten en je inter­ac­tie met deze inges­loten inhoud mon­i­toren, inclusief het vast­leggen van de inter­ac­tie met inges­loten inhoud als je een account hebt en ingel­ogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wacht­wo­ord reset aan­vraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e‑mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wan­neer je een reac­tie achter­laat dan wordt die reac­tie en de meta­da­ta van die reac­tie voor alti­jd bewaard. Op deze manier kun­nen we ver­vol­gre­ac­ties automa­tisch herken­nen en goed­keuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruik­ers die zich op onze site reg­istr­eren (indi­en aan­wezig), slaan we ook de per­soon­lijke infor­matie op die ze ver­strekken in hun gebruik­er­sprofiel. Alle gebruik­ers kun­nen op ieder moment hun per­soon­lijke infor­matie bek­ijken, bew­erken of ver­wi­jderen (behalve dat ze hun gebruik­er­snaam niet kun­nen wijzi­gen). Site beheerders kun­nen deze infor­matie ook bek­ijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reac­ties achter gelat­en, kan je ver­zoeken om een exportbe­stand van je per­soon­lijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook ver­zoeken dat we alle per­soon­lijke gegevens die we van je hebben wis­sen. Dit bevat geen gegevens die we ver­plicht moeten bewaren in ver­band met admin­is­tratieve, wet­telijke of beveilig­ings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Mogelijk wor­den reac­ties van bezoek­ers gecon­troleerd via een geau­toma­tiseerde spamde­tec­tie service.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button