De perfecte werkmatch!

Zie hier door middel van welke stappen we tot een succesvolle match komen.
Stap 1 

Tij­dens een intake gesprek met een van onze interce­den­ten wordt er gekeken voor welke peri­ode u op zoek bent naar ver­sterk­ing van per­son­eel. Daar­naast wordt bespro­ken welke eigen­schap­pen en behoeftes u belan­grijk vin­dt om zo bij­passende kan­di­dat­en te selecteren.

Stap 2 

Bin­nen ons netwerk wordt er gekeken naar de juiste pro­fes­sion­al voor uw behoefte op uw vraag. Hier­bij wordt een selec­tie gemaakt van de juiste cv’s.

Stap 3 

De door ons ges­e­lecteerde pro­fes­sion­als wor­den met u bespro­ken. Bij inter­esse wordt er een ken­nis­mak­ings­ge­sprek georganiseerd.

Stap 4 

Bent u eruit welke pro­fes­sion­al het best bij uw organ­isatie past, dan kun­nen we starten! TPF — sup­port zorgt ervoor dat onze pro­fes­sion­als zo snel mogelijk bij u kun­nen beginnen.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button